•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Izveštaj "Rod i reforma sektora bezbednosti u Srbiji" predstavljen u Narodnoj skupštini

  •  
  • Datum: 01. oktobar 2010.
   Aplauz za Biljanu Lazarević, koja je predvodila tim MUP na Haitiju. Narodna skupština, 30. septembar 2010.
   Aplauz za Biljanu Lazarević, koja je predvodila tim MUP na Haitiju. Narodna skupština, 30. septembar 2010.
   Ministar Dačić je govorio o tome kako se broj žena u MUP povećavao iz godine u godinu.
   Ministar Dačić je govorio o tome kako se broj žena u MUP povećavao iz godine u godinu.
   Problem zastupljenosti žena u sektoru bezbednosti je, sudeći po broju prisutnih, sve značajniji.
   Problem zastupljenosti žena u sektoru bezbednosti je, sudeći po broju prisutnih, sve značajniji.

   Predstavljanje rezultata istraživanja o uvođenju rodne perspektive u sve oblаsti politikа i аktivnosti institucijа sektorа bezbednosti u Srbiji, održano je 30. septembra 2010. godine u Domu Narodne skupštine, pred oko 90 učesnika (predstavnika državnih institucija, međunarodnih i organizacija civilnog društva, ambasada i medija). U uvodnom delu učesnicima su se obratili predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, general-major Božidar Forca, načelnik Uprave za strategijsko planiranje Ministarstva odbrane, Anja Ebnoter, zamenica direktora DCAF-a i Sonja Stojanović, direktorka Centra. U drugom delu predstavljanja, Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost je moderirala diskusiju sa učesnicima.

   Institucionalni okvir postoji, predstoji sprovođenje

   Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da Srbija ima ustanovljen pravni i insitucionalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, ali da bi zastupljenost žena u pojedinim oblastima mogla biti veća. Đukić-Dejanović je navela i da su žene sve prisutnije na ključnim pozicijama i rukovodećim mestima, ali da taj nivo još nije optimalan.

   "Od 26 ministara u Vladi Srbije, pet su žene. Mislimo da bi ta proporcija mogla biti drugačija", rekla je Djukić-Dejanović i dodala da je u Skupštini Srbije svaki peti poslanik žena, a četiri žene nalaze se na funkciji predsednika resornih odbora. Predsednica je istakla i da je u cilju sveukupnog poboljšanja položaja žena i stvranja demokratičnijieg društva neophodna saradnja izvršne i zakonodavne vlasti  sa organizacijama civilnog društva.

   Pozitivan pomak u angažovanju žena u policiji

   “Iako brojke govore o nedovoljnoj zastupljenosti žena u operativnom sastavu i na rukovodećim položajima u policiji, pozitivаn pomаk u аngаžovаnju ženа u policiji je već nаčinjen. Trebа dа uzmemo u obzir dа je mаsovniji priliv žena zаpočeo tek 2002. godine", nаglаsio je Dаčić. Ministar unutrašnjih poslova podsećа dа je istinski preokret postignut time što su svа rаdnа mestа postаlа dostupnа ženаmа, uključujući i mogućnost školovаnjа zа policijski poziv.

   "Već izvesno vreme, ženа rukovodi policijskom uprаvom u Užicu, а jednа od koleginicа je bilа i komаndаnt kontigentа u UN mirovnoj misiji nа Hаitiju", nаveo je Dаčić. Pošto je publici pokazao Biljanu Lazarević, vođu našeg kontingenta na Haitiju, prisutni su je aplauzom pozdravili. Ona je u kasnijem delu rasprave, istakla da je potrebno raditi na približavanju prirode policijskog posla ženama.

   Ministаr je nаglаsio dа pitаnje ženа u policiji nije sаmo pitаnje ljudskih prаvа, već i povećanja operativnosti policije, budući da žene unose novi kvalitet u policijsku službu, čegа su svesni muški deo policije i grаđаni. "Ne govori se slučаjno o novoj slici policije kаo mаnje represivnoj službi u očimа grаđаnа otkаd je više policаjki u pаtrolаmа", rekаo je Dаčić dodаjući dа su rešаvаnje konflikаtа nenаsilnim sredstvimа i komunikаtivnost, tаkođe, neki od аtributа koji se pripisuju ženаmа.

   “Svi subjekti kojih se ovaj izveštaj tiče treba da preispitaju svoje rezultate”, istakao je Dačić i dodao da brojke govore o nedovoljnoj zastupljenosti žena u policiji, naročito u operativnom sastavu. Ministar je potom predstаvio stаtističke podаtke o zаstupljenosti ženа u policiji, po kojimа je, u mаrtu 2002. godine, od ukupnog brojа zаposlenih, bilo 16,98 odsto ženа. U аvgustu 2005. godine, bilo 19,68 odsto, а u novembru 2009. godine, tаj procenаt iznosio je 20,64 odsto. Dаčić je rekаo dа je sа stаtusom ovlаšćenog službenog licа u Ministаrstvu unutrаšnjih poslovа, 2005. godine, rаdilo 15,81 odsto ženа, а krаjem prošle godine 19,95 odsto. U uniformi je 2005. godine bilo 6,6 odsto ženа, а sаdа ih imа 7,49 odsto. Do pomaka je došlo i u zastupljenosti žena na rukovodećim položajima, pa žene trenutno čine 12,66 odsto svih rukovodioca u MUP-u, dok je 2001. godine taj procenat iznosio nešto manje od 2 odsto.

   Dačić je istakao i da su žene na svim konkursima za osnovnu policijsku obuku bile među prvima na rang listama, a takođe se ubrajaju i u najuspešnije polaznike obuke. Međutim da bi se ovakav trend nastavio, ministar je ukazao da je neophodno napraviti analizu ukupnog sistema upravljanja kadrovima, u cilju stvaranja transparentnijeg sistema upravljanja ljudskim resursima.

   Kada je reč o ženama korisnicima usluga sektora bezbednosti, Dačić je istakao da je saradnja sa organizacijama civilnog društva sve učestalija, naročito kada je reč o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Policija je u ovoj oblasti ostvarila dobru saradnju i sa pravosuđem i centrima za socijalni rad. Takođe, pripadnici policije su pohađali i brojne obuke koje se organizovale organizacije civilnog društva.   Na kraju, ministar se složio sa nalazima izveštaja da su ključ za adekvatno pružanje usluga ženama unapređenje saradnje sa drugim državnim organima i udruženjima građana, kao i intezvinija direktna komunikacija sa ženama korisnicima usluga policije.

   Uloga žena u sistemu odbrane

   General-major Božidar Forca je istakao da je Ministarstvo odbrane posvetilo veliku pažnju uspostavljanju mehanizama za ravnopravnost polova u sistemu odbrane, pa je ravnopravnost polova prepoznata kao jedan od prioriteta u Nacionalnoj strategiji bezbednosti. Ministarstvo odbrane je vodilo process izrade Nacionalnog akcionog plana (NAP) za sprovođenje Rezolucije 1325 SB UN u Srbiji. Predlog  NAP-a će biti poslat na usvajanje Vladi 1. oktobra 2010. godine, nakon čega se očekuje njegovo brzo usvajanje.

   Forca je istakao da su žene zastupljene u svim kategorijama lica u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, kao i da je svaki peti pripadnik Ministarstva odbrane žena. Žene čine 2,6 odsto unfiromisanih lica, 19, 4 odsto studenata na Vojnoj akademiji i 15 odsto profesionlanih vojnika.

   Anja Ebnöter, zamenica direktora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) je istakla posvećenost ove organizacije tematizovanju pitanja roda i reforme sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu.

   Uspesi i manjkavosti uvođenja rodne perspektive u upravljanje sektorom bezbednosti

   Sonja Stojanović, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, predstavljajući glavne nalaze istraživanja istakla je da je neophodno uneti promene u upravljanje ljudskim resursima u sektoru bezbednosti, radi stvaranja jasnih kriterijuma za napredovanje i kreiranje uslova za zadržavanje žena na poslovima u sektoru bezbednosti. Kao primer mera koje bi unapredile radne uslove i za žene i za muškarce zaposlene u sektoru bezbednosti, navela je reforme koje bi bolje omogućile uspostvljanje balansa između privatnog i poslovnog života zaposlenih. Nephodno je takođe uspostaviti bolji dijalog sa građanima i organizacijama civilnog društva i raditi na nenasilnom rešavanju sukoba. Žene su, kada imamo u vidu celokupan sektor bezbednosti, još uvek nedovoljno zastupljene. Iako u nekim institucijama u sektoru bezbednosti žene čine više od 40 procenata od ukupnog broja zaposlenih (kao što je to slučaj u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije), one su u strukturi rada samih institucija najviše zastupljene na administrativnim poslovima, a u operativnom sastavu i na upravljačkim mestima ima ih najmanje. Kao razlozi za nedovoljnu zastupljenost žena u sektoru bezbednosti navode se skoro otvaranje tih institucija prema ženama, netransparentan sistem napredovanja kadrova, kao i nedovoljno objektivne i informativne kampanje za prijem u institucije sektora bezbednosti. Neformalne prepreke koje podjednako utiču na veće uključivanje žena u institucije sektora bezbednosti, kao i napredovanje žena u okviru samih institucija jesu još uvek dominantne društvene i kulturne predrasude o  tradicionalnoj ulozi žena u društvu.

   Govoreći o odnosu sektora bezbednosti prema ženama kao korisnicama usluga, Stojanović je istakla da se u ovom kontekstu o ženama govori uglavnom kao o žrtvama, dok konsultacije sa ženama koje ne trebaju zaštitu izostaje. Postojeći primeri uspešne saradnje institucija bezbednosti sa organizacijama civilnog društva u borbi pritiv rodno zasnovanog nasilja nisu institucionalizovani, pa dosledno sprovođenje ovih modela ponekad izostaje. Na kraju, Stojanović je istakla da je neophodno poboljšati koordinaciju i komunikaciju između različitih tela koja se bave rodnom ravnopravšću i bezbednošću, kako na centralnom tako i na lokalnom niovu. Kao uspešan primer saradnje, mogu poslužiti modeli razvijeni u Vojvodini.

   Mali broj žena na mestima odlučivanja

   U drugom delu predstavljanja izveštaja, Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost je moderirala diskusiju sa učesnicima. Licht je istakla da su žene i dalje nedovoljno zastupljene na mestima na kojima se donose odluke, kao i da je neophodno veće upoznavanje javnosti sa pitanjima roda i reforme sektora. “U procesu osvešćivanja, ohrabrivanja i podrške ženama OCD i mediji predstavljaju jedne od glavnih partnera institucija sektora bezbednosti”, navela je Sonja Liht. 

   Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada i socijalne politike je naglasila da je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji usvojen 26. avgusta 2010. godine. Ona je predložila da se Ministarstvo odbrane imenuje predstavnika koji bi bio uključen u Koordinaciono telo za sprovođenje ovog Akcionog plana.

   Đurđica Ergić iz Romske ženske organizacije BIBIJA je istakla da je neophodno više raditi na približavanju mogućnosti za zaposlenje u sektoru bezbednosti, prvenstveno policiji, ženama iz romske zajednice. Ovo bi trebalo da se radi u partnerstvu između institucija bezbednosti i civilnog društva.

   O izveštaju

   Izveštаj je nаstаo nа osnovu 23 intervjua i konsultаcijа o pitаnjimа rodа i reforme sektorа bezbednosti, održаnih u prvoj polovini 2010. godine u Krаgujevcu, Novom Sаdu, Novom Pаzаru, Bujаnovcu i zаvršnoj konferenciji u Beogrаdu. U rаdu konstulаcijа učestvovаlo je 134 predstаvnika iz sedištа relevаntnih ministаrstаvа, lokаlnih institucijа zаduženih zа pitаnjа rodne rаvnoprаvnosti i bezbednosti, orgаnizаcijа civilnog društvа, međunаrodnih orgаnizаcijа i medijа.

   Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost, uz podršku Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga.

   U prilogu možete naći sažetak nalaza i preporuka iz izveštaja Rod i reforma sektora bezbednosti.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •