•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • "Rod i reforma sektora bezbednosti": konsultacije održane u Kragujevcu i Novom Sadu

  •  
  • Datum: 15. mart 2010.
   Konsultacije u Kragujevcu, govori Katrin Kesada iz DCAF-a.
   Konsultacije u Kragujevcu, govori Katrin Kesada iz DCAF-a.
   Konsultacije u Novom Sadu.
   Konsultacije u Novom Sadu.

   Centar za civilno-vojne odnose u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) organizovao je 10. i 11. marta 2010. godine jednodnevne konsultacije “Rod i reforma sektora bezbednosti u Srbiji”, u Kragujevcu i Novom Sadu, sa predstavnicima lokalnih institucija, MUP-a i organizacija civilnog društva.

   Cilj konsultacija je bio sagledavanje pitanja roda u procesu reforme sektora bezbednosti iz ugla predstavnika lokalnih institucija i organizacija civilnog društva. U toku konsultacija predstavljena je analiza o reformi sektora bezbednosti i pitanjima roda u Srbiji koju je sačinio Beogradski fond za politilku izuzetnost. Konsultacije sa lokalnim akterima bile su podeljne u tri tematske celine, posvećene učešću žena u institucijama sektora bezbednosti, zatim ulozi žena u procesu donošenja odluka o pitanjima bezbednosti i odnosu institucija sektora bezbednosti prema ženama.

   Zaključak učesnika konsultacija je da su žene najzastupljenije u institucijama koje ne koriste sredstva prinude kao što su mediji, organizacije civilnog društva, akademska zajednica i dr. Što se tiče tradicionalnih aktera u sektoru bezbednosti koji koriste sredstva prinude, poput vojske, policije i carine, žene su najvidljivije u policiji i Upravi carina. Ipak, imajući u vidu celokupan sektor bezbednosti, opšti utisak je da su žene nedovoljno zastupljene među državnim akterima koji koriste silu. U strukturi rada samih institucija žene su zastupljene najviše na administrativnim poslovima, a u operativnom sastavu i na upravljačkim mestima ima ih najmanje. Kao razlozi za takvo stanje navode se skoro otvaranje tih institucija prema ženama i nedovoljna informisanost o uslovima prijema u institucije sektora bezbednosti. Neformalne prepreke koje podjednako utiču na veće uključivanje žena u institucije sektora bezbednosti, kao i napredovanje žena u okviru samih institucija jesu još uvek dominantne društvene i kulturne predrasude o  tradicionalnoj ulozi žena u društvu.

   Jedna od tema konsultacija je bio i rad lokalnih tela koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti i bezbednošću, poput Komisije za rodnu ravnopravnost i Saveta za bezbednost u Kragujevcu.  Razgovoralo se o njihovoj saradnji i dosadašnjim rezlutatima njihovog rada, pa su tako kao primer dobre prakse učesnici u Kragujevcu su istakli postojanje protokola o saradnji nekoliko institucija (policije, Centra za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i Uprave za rodnu ravnopravnost) u slučajevima porodičnog nasilja, što je dovelo do većeg broja prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja.

   Na kraju konsultacija su izvedene preporuke u cilju unapređenja i većeg uključivanja rodne perspektive u tok reforme sektora bezbednosti u Srbiji. Neke od preporuka su:

   • povećati i poboljšati informisanost o pitanjima roda i rodne ravnopravnosti, o radu institucija sektora bezbednosti i načinima uključivanja žena u bezbednosne institucije;
   • poboljšati transparentnost rada institucija sektora bezbednosti;
   • povećati otvorenost institucija za prijem žena;
   • stvoriti uslove za pružanje formalne i neformalne podrške za veće uključivanje žena u sektor bezbednosti, kao i za učešće u odlučivanju o pitanjima bezbednosti;
   • neophodno je poboljšati međusobnu koordinaciju rada institucija i tela koja se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i koordinaciju između organa koja se bave pitanjima rodne ravnopravnosti i organa koji su nadležni za pružanje bezbednosti;
   • neophodno je uvesti instituciju savetnika ili savetnice za rodna pitanja pri institucijama sektora bezbednosti, radi edukacije pripadnika sektora bezbednosti i podizanja svesti o pitanjima roda.

   Konsultacije u Kragujevcu su organizovane u saradnji sa Romskim informativnom centrom (RIC), a u Novom Sadu u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost. Pored Kragujevca i Novog Sada konsultacije će se održati i u Novom Pazaru 16. marta i Bujanovcu 17. marta  2010. godine. Konačne preporuke i zaključci sa svih radionica biće predstavljeni i predstavnicima državnih institucija, organizacijama civilnog društva i medijima na završnoj radionici u Beogradu koja je planirana za drugu polovinu aprila 2010. godine. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •