•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Neophodna veća podrška za uključivanje žena u rad lokalnih tela

  •  
  • Datum: 18. mart 2010.

   U nastavku konsultacija sa lokalnim akterima na temu „Rod i reforma sektora bezbednosti“, održane su dve radionice - 16. marta u Novom Pazaru i 17. marta u  Bujanovcu. Predstavnici organizacija civilnog društva, institucija lokalne vlasti i  MUP-a su u toku konsultacija najviše diskutovali o formalnim i neformalnim preprekama sa kojima se žene suočavaju prilikom zapošljavanja i napredovanja u institucijama sektora bezbednosti, zatim o koordinaciji i radu lokalnih institucija koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti i bezbednosti, kao i  bezbednosnim izazovima sa kojima se ove zajednice suočavaju, poput maloletničke delikvencije, narkomanije, nasilja u porodici, trgovine ljudima i prostitucijom.

   Učesnici u oba grada su se složili da su patrijarhalna shvatanja o ulozi žena u društvu i dalje veoma prisutna, te da su takva shvatanja jedan od faktora koji znatno otežavaju veće angažovanje žena u društvenom i javnom životu. Ekonomska nerazvijenost i siromaštvo, posebno ekonomska zavisnost žena od muškaraca i upućenost na porodicu odražavaju se i na uključenost žena u rad lokalnih institucija. Mali broj žena na mestima odlučivanja u lokalnoj zajednici rezultira i time da se prilikom donošenja odluka potrebe žena zanemaruju. Lokalne ženske organizacije često nemaju dovoljno kapaciteta da same sprovedu različite programe podrške i osnaživanja žena, tako da je neophodo da lokalne institucije, poput Saveta za rodnu ravnopravnost pruže podršku prilikom rešavanja pojedinih pitanja, naročito onih za koje je potrebno anagažovanje više institucija, poput policije, socijalnih službi i sl.

   Učesnici u Bujanovcu su istakli da problem siromaštva veoma otežava i položaj Romkinja koje su u većini slučajeva uskraćene za osnovno, a naročito srednjoškolsko obrazovanje, tako da su  one potpuno isključene iz rada lokalnih tela. Zaključak sa obe radionice je da žene nisu dovoljno ohrabrene da uđu u lokalne institucije koje se bave pitanjima roda i sektora bezbednosti. Podrška za veće uključivanje žena neophodna je kako od institucija sektora bezbednosti, tako i od same zajednice, naročito kada su upitanju pripadnice manjinskih etničkih zajednica.

   Podizanje nivoa svesti, obrazovanja i informisanosti građana o ovim i drugim pitanjima prepoznati su kao neophodni preduslovi za stvaranje uslova za veće učešće žena u lokalnim telima i institucijama sektora bezbednosti. Iako u oba grada postoje žene u policiji, njihov broj je mali, naročito u operativnom sastavu.  Takođe, u oba grada je istaknuto da nije dovoljno da tela poputa Saveta za bezbednost i Saveta za rodnu ravnopravnost samo formalno postoje, već je neophodno i da se redovno sastaju i vrše poslove koji su im povereni, konsultujući pri tome i žene u lokalnoj zajednici.

   Konsultacije u Novom Pazaru su organizovane u saradnji sa Urban-in-om, a u Bujanovcu u saradnji sa Civilnim resurs centrom Bujanovac (CRC).

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •