•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Koristiti rodno osetljivu statistiku prilikom unošenja podataka i evidencije u MUP-u

  •  
  • Datum: 21. mart 2014.
   Analiza praksi rodno osetljive krivične statistike i razlika u kvalitetu podataka koji postoje u evidencijama Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u odnosu na primere Švedske i Velike Britanije bile su teme drugog seminara „Rodna analiza u strateškom planiranju i izveštavanju u policiji".

   Seminar je u Kovačici okupio učesnike iz 27 policijskih uprava u Srbiji
   Seminar je u Kovačici okupio učesnike iz 27 policijskih uprava u Srbiji

   Seminar na temu primene rodne analize u strateškom planiranju i izveštavanju u policiji održan od 19. do 21.marta 2014. godine u hotelu Relax u Kovačici okupio je analitičare/ke iz 27 policijskih uprava iz Srbije. Oni su imali priliku da kroz grupni rad i vežbe na konkretnim primerima analiziraju mogućnosti za primenu rodno osetljivih metoda za prikupljanje informacija u policiji.

   Osnovni pojmovi: rodno senzitivna statistika

   Učesnici/e seminara su imali priliku da saznaju više o rodno senzitivnoj statistici koja predstavlja kvantitativne statističke informacije o nejednakosti i neravnopravnosti između žena i muškaraca. Rodno senzitivna statistika u kontekstu bezbednosnih problema može da ukazuje na procenat žena i muškaraca umrlih usled saobraćajnih povreda, broj oštećenih lica za krivična dela krađe po polu, strukturu muškaraca i žena umrlih usled samoubistva.

   „Rodno osetljiva statistika treba da bude od velike koristi zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova za njihovo planiranje i analizu bezbednosnih fenomena“, naglasila je Jana Kačarević iz Republičkog zavoda za statistiku.

   Rodna analiza na primerima Srbije, Švedske i Velike Britanije
   Rodna analiza na primerima Srbije, Švedske i Velike Britanije
    
   Švedski primer dobre prakse u sakupljanju i evidentiranju podataka

   Analizirajući dostupne podatke o muškarcima i ženama u krivičnom postupku u Švedskoj, učesnici/e seminara su zaključili da je prijavljena krivična dela moguće razvrstavati po polu, starosti, mestu izvršenja kao i u odnosu na to da li je delo izvršeno u okviru porodice ili ne. Švedska ima praksu da statistiku razvrstava prema tipu odnosa (srodstvu) učinioca i žrtve, što u Srbiji nije slučaj. Takođe, postoji jedinstven sistem unošenja podataka na nacionalnom nivou. Policija unosi podatke u sistem tokom prijave krivičnog dela, a krivično delo može da se prijavi i preko sajta policije.

   „S obzirom na to da je baza podataka jedinstvena za celu državu, lako se mogu uočiti rasprostranjenost i trendovi određenih krivičnih dela u različitim delovima zemlje. Analitičari su zaduženi da analiziraju ove trendove i  prenose informacije komandirima kako bi se resursi organizovali na najbolji način i pronašli uzroci postojećih problema“, objasnio je Hans Javerstam iz Švedskog nacionalnog policijskog odbora.

   Poboljšati sistem prikupljanja podataka i evidencija u MUP-u

   Na osnovu Zakona o policiji statistički podaci o krivičnim delima, prijavljenim i oštećenim licima, mogu se koristiti u statističke i analitičke svrhe u MUP-u. Međutim, prikupljanje podataka u MUP-u nije rodno senzitivno tj. ne uzima u obzir razlike u polu prilikom evidencije krivičnih dela. 

   „Iako u određenim evidencijama postoje parametri koji se odnose na pol i starost, u MUP-u ne postoji obaveza da se rodno senzitivni parametri unose u sistem, i to govori da kvalitet podataka nije na zadovoljavajućem nivou i ne odgovara standardima Evropske unije“, zaključila je jedna od učesnica seminara.

   U Srbiji ne postoji evidencija o tome koliko puta je policija kontaktirana za određene prijave krivičnih dela što predstavlja redovnu praksu u Švedskoj i Velikoj Britaniji. Učesnici/e seminara su posebno naglasili da sistem evidencije u MUP nije uniforman jer postoje i ručne prijave koje nisu dostupne u ovom sistemu. Analitičari/ke smatraju da bi trebalo da se sistem unapredi tako što će se koristiti više rodno senzitivnih parametara, što bi obogatilo pretragu i unapredilo čitav sistem unošenja podataka i evidencije u MUP-u.

   BCBP je ovaj seminar realizovao u okviru programa saradnje između Švedskog nacionalnog policijskog odbora (SNPB) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) 2013-2014, uz podršku Švedske međunarodne agencije za saradnju i razvoj (SIDA) II faza: Pružanje podrške implementaciji Strategije razvoja.  
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •