•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Policijski sindikati i organizacije civilnog društva mogu da doprinesu borbi protiv korupcije u policiji

  •  
  • Datum: 14. maj 2014.
   Za efikasnu borbu protiv korupcije u policiji potreban je sistemski pristup, sprovođenje preventivnih i represivnih mera, ali i uključivanje policijskih sindikata i organizacija civilnog društva koje u velikoj meri mogu da daju doprinos borbi, zaklučeno je tokom trodnevnog seminara na Mokroj gori u kome su učestvovali predstavnici MUP-a, policijskih sindikata i organizacija civilnog društva.

   Tokom tri dana diskusija, učesnici su radili na identifikovanju rizika od korupcije u MUP-u, razmatrali ulogu civilnog društva i policijskih sindikata u borbi protiv korupcije, ali i identifikovali moguće mere za smanjenje rizika od korupcije. Seminar održan od 11. do 13. maja na Mokroj gori okupio je predstavnike Sektora unutrašnje kontrole policije, uprava za ljudske resurse, kriminalističke, granične i saobraćajne policije, predstavnici policijskih sindikata i organizacija civilnog društva okupljenih u A-COP grupu.

   „Neophodno je zakonski urediti ovlašćenja i razgraničiti nadležnosti u radu različitih jedinica koji obavljaju zadatke kontrole zakonitosti rada i unutrašnje kontrole policije, što podrazumeva izmenu Zakona o policiji. Potrebno je ojačati ljudske, materijalne i finansijske sposobnosti Sektora unutrašnje kontrole i omogućiti im nezavisan rad“, zaključio je izvršni direktor BCBP Predrag Petrović predstavljajući rezultate istraživanja koje je BCBP sproveo u okviru projekta „A-COP: Civilno društvo protiv korupcije u policiji“.

   Organizacije civilnog društva treba da kontrolišu proces javnih nabavki

   Organizacije civilnog društva u Srbiji shvataju da je problem korupcije prisutan u policiji, ali ističu da ne poseduju dovoljno znanja o korupciji, da nemaju kapacitete za istraživanje konkretnih slučajeva i da saradnja sa policijom nije dovoljno razvijena, istakao je istraživač BCBP Saša Đorđević, predstavljajući učesnicima rezultate istraživanja BCBP o učešću organizacija civilnog društva u borbi protiv problema korupcije.

    „Organizacije civilnog društva u Srbiji nedovoljno zastupaju borbu protiv korupcije u policiji, iako smatraju da je policija treći akter državne uprave po stepenu korupcije. Zbog toga je potrebno da ojačaju saradnju sa organizacijama koje se bave istraživačkim novinarstvom i policijskim sindikatima kako bi zajedno uticali na jačanje integriteta policije“, istakao je istraživač BCBP.

   Tokom diskusije, učesnici seminara su se složili da organizacije civilnog društva treba da podstiču građane da prijavljuju slučajeve korupcije. Takođe, predstavnici policijskih sindikata su istakli da bi uloga civilnog društva trebalo da bude i nadzor procesa javnih nabavki. Učesnici su se složili sa tim da su nabavke jedan od većih rizika od korupcije i da bi civilno društvo svojim znanjem i iskustvom moglo da doprinese transparentnosti procesa javnih nabavki i na taj način smanji mogućnost za pojavu korupcije. Pored toga, učesnici seminara su se složili da policijski sindikati treba da budu uključeni u proces izmena zakona.  

   Rizici od korupcije u upravama za ljudske resurse, saobraćajne, kriminalističke i granične policije

   Učesnici seminara su se složili da je upravljanje ljudskim resursima jedan od velikih problema u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

   „Zbog specifične pozicije u ministarstvu i karaktera posla koji obavljaju , zaposleni u Upravi za ljudske resurse nisu direktno izloženi korupciji. Ni jednom zaposlenom iz Uprave nije prestao radni odnos kao posledica korupcije, niti je bilo ko od zaposlenih zbog korupcije kažnjen na neki drugi način, a Uprava do sada nije bila predmet pritužbe građana po ovom osnovu. Međutim, rizici od korupcije su prisutni, posebno pri postupku prijema u radni odnos i postupku premeštaja“, istakao je Ivan Aleksić iz Uprave za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

   Ivica Drobnjaković iz Uprave kriminalističke policije je istakao da je ohrabrujuća činjenica da su svi strateški dokumenti u MUP-u prepoznali Upravu kriminalističke policije(UKP) i Sektor unutrašnje kontrole kao mehanizme za borbu protiv korupcije. On je istakao da se od 8 službi u UKP-u, dve bave borbom protiv korupcije.  Govoreći o korupciji u graničnoj policiji, Nebojša Kujović je ukazao na veliki broj edukacija koji pohađaju zaposleni u graničnoj policiji u cilju povećanja svesti o problemu korupcije. Istakao je projekat o istraživanju i suzbijanju korupcije na granicama koji je sproveden u saradnji sa Ministarstvom pravde Sjedinjenih Američkih Država prilikom koga su identifikovani rizici od korupcije u tom segmentu policije.

   Građani su u istraživanju koje je sproveo BCBP identifikovali saobraćajnu korupciju kao najkorumpiraniju. Bojan Marković iz Uprave saobraćajne je istakao da su preduzete brojne preventivne mere za borbu protiv korupcije, kao što su uvođenje video nadzora na Koridoru 10, raspoređivanje policijskih službenika u skladu sa mestom prebivališta, povlačenje iz upotrebe radarskih uređaja bez video zapisa i uvođenje obaveznog foto dokumentovanja prekršaja.

   „Pored niza preventivnih mera koje predstavljaju osnovne mere u borbi protiv korupcije, Uprava saobraćajne policije u saradnji sa Sektorom unutrašnje kontrole policije sprovodiće i represivne mere krivične i disciplinske odgovornosti prema korumpiranim policijskim službenicima. Pored toga potreban je i sistemski pristup koji podrazumeva uključivanje svih državnih organa i institucija u borbu protiv korupcije, kao i privatnog sektora, nevladinih organizacija i udruženja građana“, istakao je Marković.

   Uloga Sektora unutrašnje kontrole u borbi protiv korupcije

   Zoran Ilić iz Sektora unutrašnje kontrole policije predstavio je učesnicima seminara rad SUK-a, kao i probleme i izazove sa kojima se Sektor suočava u svom radu.

   „Sektor unutrašnje kontrole nema dovoljan broj zaposlenih. U sektoru radi 90 zaposlenih, a prema evropskom standardu, s obzirom na broj zaposlenih u MUP-u, trebalo bi da imamo bar 460 radnika. Takođe, nerešeno je pitanje podele nadležnosti izmđu jedinica u Ministarstvu koje imaju svoju unutrašnju kontrolu i policijskih službenika koji obavljaju poslove zakonitosti i SUK-a“, istakao je Zoran Ilić.

   On je takođe ukazao na dilemu da li bi nadležnost Sektora unutrašnje kontrole trebalo da se odnosi samo na policijske službenike Direkcije policije ili na sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Govoreći o saradnji Sektora sa međunarodnim organizacijama u Srbiji, Ilić je istakao projekat Saveta Evrope „Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu protiv korupcije u Srbiji“ prilkom koga su pripadnici Sektora unutrašnje kontrole učestvovali u sprovođenju analize rizika od korupcije koji će biti predstavljeni u posebnom izveštaju.

   „Izveštaj će ukazati na značaj prevencije i izgradnje integriteta institucija, što predstavlja prioritet u Evropi. Represija treba da postoji, ali treba da bude u drugom planu. U Srbiji se previše energije troši na individualne slučajeve korupcije, a malo se posvećuje preventivnim mehanizmima“, istakao je Lado Laličić iz Saveta Evrope.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •