•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz primenu rodno osetljivih pokazatelja u policiji

  •  
  • Datum: 20. oktobar 2014.
   Kako integrisati rodnu perspektivu u programe, politike i budžet Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), a zatim i pratiti napredak u ostvarivanju rodne ravnopravnosti u policiji, bile su glavne teme seminara ,,Rodna ravnopravnost i rodno osetljivi pokazatelji u policiji'' koji se održao od 15. do 17. oktobra u hotelu Relax u Kovačici.

   Seminar je okupio više od 20 učesnika i učesnica iz različitih organizacionih jedinica u MUP-u kao što su Biro za strateško planiranje, Odeljenje za upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske unije i drugih organizacionih jedinica pri kabinetu Ministra, zatim Uprave za analitiku, Sekretarijata i dr.Učesnici/e su imali priliku da poboljšaju svoje kapacitete za sprovođenje rodne analize prilikom planiranja i sprovođenja strategija i projektnih predloga i na taj način doprinesu unapređivanju rodne ravnopravnosti na nivou čitavog Ministarstva unutrašnjih poslova. 

   Policija kroz rodne naočare

   Prvog dana seminara, učesnici/e su razmatrali osnovne termine i koncepte koji su vezani za rodnu ravnopravnost. Diskutovalo se o različitim društvenim očekivanjima koja se nameću muškarcima i ženama i imaju direktan uticaj na njihov položaj u društvu.

   Istraživanja ukazuju da čak i sposobnosti koje su izraženije kod muškaraca kao na primer snalaženja u prostoru, nisu posledica urođenih karakteristika već proističu iz različitog tretmana dečaka i devojčica u detinjstvu“, objasnila je direktorka BCBP-a Sonja Stojanović Gajić.

   Pored toga, učesnici/e su se upoznali sa principima i aspektima urodnjavanja kako bi dublje analizirali stanje rodne ravnopravnosti u policiji.

   Primeri dobre prakse

   Dragan Božanić, savetnik u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost održao je interaktivno predavanje na temu uvođenja principa rodne ravnopravnosti u pokrajinsku upravu AP Vojvodine. Koristeći rodnu analizu i budžetiranje kao sredstvo za analizu uticaja pokrajinskih programa na žene i na muškarce, Božanić je na ilustrativan način objasnio zašto politike i budžeti nisu rodno neutralni.

   „Cilj Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je da pokrajinske politike i programi odgovaraju potrebama i mogućnostima žena i muškaraca, kao i da alokacija budžetskih sredstava odgovara njihovim potrebama kako bi od toga svi imali koristi“ istakao je Božanić.

   Rodni indikatori kao sredstvo za merenje promena

   Radmila Miković, nezavisna konsultantkinja i eksterna evaluatorka projekata koje finansiraju Evropska unija i Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj upoznala je učesnike/ce sa značajem i osnovnim pristupima u razvijanjuindikatora za praćenje učinkovitosti programa razvojnih intervencija. S obzirom da se rodni indikatori koriste za ocenjivanje rezultata rodno orijentisanih politika kao i za uvođenje rodne perspektive u određene politike, učesnici/e su kroz rad u grupama vežbali razvijanje rodnih indikatora koji služe praćenju Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 - Žene, mir, bezbednost. Na taj način, učesnici/e će moći da iskoriste svoje stečeno znanje kako bi u budućem radu doprineli delotvornijem planiranju i sprovođenju strategija i dokumenata na nivou MUP-a uzimajući u obzir potrebe žena i muškaraca.

   Analiza kvantitativnih pokazatelja položaja žena u MUP-u

   Savetnica za rodnu ravnopravnost i savetnica načelnika Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione telehnologije, Tatjana Vasić, analizirala je učešće policijskih službenica u radu i odlučivanju u MUP-u. Iako je MUP postigao permanentan rast u pogledu učešća žena u policiji, istraživanje koje je sprovela Analitička grupa pokazuje da je neujednačena zastupljenost žena u policijskim upravama kao i na višim nivoima rukovođenja. „Pri izrаdi strаtegije uprаvljаnjа kаdrovimа treba odrediti strаteške ciljeve u vezi sа zаpošljаvаnjem kаko bi se ojаčаli kаpаciteti zа pružаnje uslugа rаzličitim grupаmа. U ovu strаtegiju treba uključiti rodnu perspektivu odnosno sаgledаti  uticаj predloženih rešenjа nа žene i nа muškаrce”, navela je Vasić.

   BCBP je ovaj seminar realizovao u okviru programa saradnje između Švedskog nacionalnog policijskog odbora (SNPB) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) 2013-2014, uz podršku Švedske međunarodne agencije za saradnju i razvoj (SIDA) II faza: Pružanje podrške implementaciji Strategije razvoja. 
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •