•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poboljšati položaj žena u policiji kroz implementaciju novih projekata

  •  
  • Datum: 27. mart 2015.
   Mapiranje relevantnih tekućih inicijativa u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) koje u fokusu imaju rodnu ravnopravnost, kao i mogućnosti za dalje uvođenje rodne perspektive u predstojeću reformu policije bile su glavne teme radionice koja se održala od 25. do 27. marta u Vrdniku.

   Cilj radionice je bio da okupi relevantne učesnike/ce iz MUP-a kao i međunarodne aktere kako bi svojim znanjem i stručnošću doprineli procesu planiranja daljih aktivnosti u okviru bilateralne saradnje koje će biti konkretizovane kroz trogodišnji projekat.

   Kroz rad u grupama, učesnici/e su imali prilike da diskutuju o rodnoj perspektivi u upravljanju ljudskim resursima na nivou MUP-a, kao i da analiziraju postojeće primere dobre i loše prakse kako bi dali predloge za njihovo unapređenje.

   Potrebno je u budućnosti ukloniti sve formalne i neformalne prepreke za prijem, napredovanje i zadržavanje žena u policijsku službu, jer će jedino na taj način policija postati servis svih građana i građanki“, navela je direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić. 

    Neravnopravan položaj žena u policiji

   Iako je prisutan trend povećanog učešća žena u ukupnom broju zaposlenih u MUP-u, procenat žena u operativnom sastavu je još uvek veoma nizak (8%). Pored toga, „statistika pokazuje da žene u policiji u najvećoj meri obavljaju administrativne i logističke poslove,“ istakla je savetnica za rodnu ravnopravnost Tatjana Vasić.  

   Milena Marković, policijska službenica i predsednica sindikalne grupe Sindikata srpske policije, je podelila sa učesnicima/cama iskustvo o svom radu u operativnom sastavu policije. „Policijski posao se još uvek shvata kao muško zanimanje i ženama je teško da dođu na rukovodeće pozicije. U policiji, muškarci imaju mnogo veći autoritet, te je ženama  potrebno mnogo više energije da bi napredovale“.

   Da je položaj žena neravnopravan u odnosu na muškarce, potvrdila je i Ivana Stojanov iz Uprave granične policije koja je navela da „je žena u policiji često nipodaštavana i od nje se očekuje da ispunjava zahteve koji ne spadaju u opis policijskog posla“.   

   Jelena Vasiljević, pomoćnica načelnika Uprave graniče policije i predstavnica Mreže žena jugoistočne Evrope je navela da ne postoji nijedan vid organizovanja žena u policiji koji bi ih osnažio i pomogao im da reše  probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju na svom radnom mestu.

    „Iako je u MUP-u postojala inicijativa za organizovanje nacionalne Mreže žena u policiji, to se nažalost nije desilo“, izjavila je Vasiljević. Takođe, zastupljenost žena u policijskim sindikatima je mala i ona oslikava postojeće rodne odnose u MUP-u.

   Politička volja je od presudnog značaja za uvođenje politike rodne ravnopravnosti u policiju

    Ann-Mari Orler, šefica Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju u Švedskoj policiji
   Ann-Mari Orler, šefica Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju u Švedskoj policiji

   Na radionici je učestvovala komesarka Ann-Mari Orler, šefica Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju u Švedskoj policiji. Ona je sa učesnicima/cama podelila svoje bogato iskustvo koje je stekla u Ujedinjenim Nacijama gde je uz podršku Ban Ki-moon-a radila na privlačenju žena  u mirovne misije. Pored primera međunarodne prakse, Ann-Mari Orler je predstavila učesnicima/ama najbolje primere švedske prakse u uvođenju rodne perspektive u policijski rad. „Ukoliko želite da žene budu zastupljenije na svim pozicijama u policiji, potrebno je senzibilisati rukovodioce i ulagati konstantne napore kako bi se taj cilj postigao“, navela je Orler.

   Na kraju, učesnici/e su definisali najvažnije ciljeve budućeg razvoja rodne perspektive u upravljanju ljudskim resursima kao i aktivnosti koje su potrebne za adekvatan prijem, obuku, usavršavanje, napredovanje i zadržavanje žena u policiji.

   BCBP je ovu aktivnost  realizovao u okviru programa saradnje između Švedskog nacionalnog policijskog odbora (SNPB) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) 2013-2015, uz podršku Švedske međunarodne agencije za saradnju i razvoj (SIDA).

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •