•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Tri ključne preporuke OCD za treću verziju Akcionog plana za Poglavlje 24

  •  
  • Datum: 24. april 2015.
   Organizacije civilnog društva okupljene u Radnu grupu za Poglavlje 24 (pravda, sloboda i bezbednost) Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji objavljuju načelne komentare na treću verziju nacrta Akcionog plana za Poglavlje 24.

   1. Poboljšati okvir za spoljno praćenje sprovođenja Akcionog plana i konsultacije sa Narodnom skupštinom i građanskim društvom u skladu sa rešenjima predviđenim u AP za poglavlje 23.

   Treći nacrt AP za poglavlje 24 predviđa da koordinatori za pojedinačne politike u okviru poglavlja 24 (npr. azil, organizovani kriminal, teorirzam itd.) kvartalno izveštavaju Pregovaračku grupu o sprovođenju AP. Pregovaračka grupa će dva puta godišnje pripremati izveštaj o napretku sprovođenja Akcionog plana i dostavljati ga Vladi i Evropskoj komisiji. Takođe, prihvaćena je ranija preporuka Radne grupe NKEU da se šestomesečni izveštaji objavljuju i da se tom prilikom organizuju konsultacije sa građanskim društvom. AP treba uskladiti sa rešenjima iz AP za Poglavlje 23 tako da se osigura:

   a) Veća transparentnost sprovođenja AP.

   Dinamika objavljivanja izveštaja u okviru poglavlja 24 treba biti usklađena sa dinamikom predviđenom u AP za Poglavlje 23. Naime, poput Ministarstva pravde nadležnog za AP 23 koje će svoje izveštaje objavljivati kvartalno, neophodno je i da Ministarstvo unutrašnjih poslova kvartalne izveštaje o sprovođenju AP za P24 učini dostupnim javnosti. Neophodno je objaviti zbirni pegled budžetskih sredstava potrebnih za sprovođenje AP i informacije o projektima finansiranim iz IPA i drugih stranih fodnova, a čijim sredstvima će biti realizovane aktivnosti predviđenje AP 24. Ove informacije trenutno nisu dostupne, a bitne su da bi omogućile praćenje ispunjenosti ovih mera i omogućile skupštini i građanima da shvate budžetske potrebe u sl.epriodu.Na kraju, neophodno je objaviti kalendar sa datumima kada će se krenuti sa izradom ključnih zakonskih propisa i strategija predviđenim AP da budu realizovane u sledećih godinu dana, u cilju omogućavanja adekvatne pripreme i pravovremenog doprinosa organizacija civilnog društva (OCD) i dr. u procesu izrade ovih propisa. Trenutni nacrt AP pruža informaciju samo o rokovima do kojih će aktivnosti biti završene.

   b) Izveštaji o sprovođenju AP 24 bi trebalo da budu predstavljani i relevantnim odborima Narodne skupštine (pre svega Odboru za evropske integracije, a požljeno i Odboru za odbranu i unutrašnje poslove). 

   Ovo je neophodno u cilju osiguravanja međupartijskog konsenzusa o ključnim pitanjima vezanim za evropske integracije, kao i efektivnog nadzora nad važnim reformama koje su predviđene u AP za Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost).  Stoga je neophodno da se usvoji rešenje iz AP za Poglavlje 23 da se kvartalni izveštaji dostavljaju na razmatranje Odboru za evropske integracije i da se jednom godišnje podnosi izveštaj o sprovođenju mera iz AP na usvajanje Narodnoj skupštini. Takođe, neophodno je revidirati sve mere u Akcionom planu koje se tiču evaluacije/ocene učinka ključnih strategija za oblasti pokrivene u Poglavlju 24 (migracije, azil, spoljne granice, borba protiv organizovanog kriminala, sprečavanje i borba protiv terorizma, pravosudna i policijska saradnja) kako bi se osiguralo da se sistematski uključe nadležni odbori u Skupštini. Dakle, treba dopuniti predložene mere tako da se izveštaji o sprovođenju ovih strategija i analiza njihovog učnika ne odvija samo unutar izvršene vlasti, već da se dostavljaju i skupštinskim odborima.

   c) Sve zainteresovane OCD trebalo bi da budu u mogućnosti da dostavljaju komentare na predloge mera iz Akcionih planova.

   Predlog je da se pozivi za dostavljanje komentara na mere predviđene u AP za Poglavlje 24 usklade sa predlogom iz AP za Poglavlje 23 koji predviđa da se javni pozivi za prikupljanje komentara raspisuju u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, a da se konsultacije sa građanskim društvom najmanje dva puta godišnje organizuju u saradnji sa Radnom grupom Nacionalnog konventa za evropske integracije.  Svrha konsultacija sa  građanskim društvom mora biti precizirana tako da se omogući da OCD daju svoje doprinose i utiču na menjanje i dopune AP i usvajanje predloga za komentare u vezi sa sprovođenjem AP.  Na kraju, neophodno je eksplicitno prepoznati ulogu građanskog društva kao nezavisnog evaluatora uticaja (eng. impact assessment) AP 24.

   2. Neophodno je poboljšati sistem i aktivnosti sa ciljem zaštite prava žrtava kriminala i ostalih ranjivih grupa.

   Pitanje zaštite žrtava kriminalnih radnji još uvek je ostalo nerešeno u oba akciona plana za poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost). 

   Prava, podrška i zaštita žrtava kriminala (EU Direktiva 2012/29) trebalo bi da bude uključena u skoro celokupno poglavlje 24, budući da se žrtve nalaze u različitim kategorijama (tražioci azila, migranti, žrtve organizovanog kriminala, žrtve ekstremizma itd.). Ni AP za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) u okviru kog je pravna tekovina o pravima žrtava, niti AP za Poglavlje 24,  ne predviđaju posebne proceduralne garancije za zaštitu prava žrtava, niti razmatraju posebnosti viktimizacije žrtava pokrivenih poglavljem 24 (migranti, žrtve trgovine ljudima itd.). Stoga je neophodno obavezati Ministarstvo pravde i MUP da u konsultacijama sa organizacijama civilnog društva specijalizovanim za pružanje pomoći žrtvama kriminala dopune oba AP merama za zaštitu žrtava kriminaliteta i  predvide saradnju između državnih institucija i OCD  u njihovom sprovođenju.

   3. Poboljšati sistem i aktivnosti u vezi sa zaštitom ličnih podataka u okviru policijske saradnje, borbe protiv organizovanog kriminala, borbe protiv terorizma, upravljanja migracijama itd.

   Pitanje zaštite ličnih podataka još uvek je u velikoj meri ostalo neadekvatno rešeno u oba akciona plana za poglavlja 23 i 24. 

   Mere predviđene u AP 24 trebalo bi da uzmu u obzir novu zakonodavnu inicijativu na nivou EU, koja ima za cilj zamenu postojeće Diretktive o zaštiti podataka (Direktiva 95/46/EC) novom inicijativom EK iz 2012. godine za reformisanjem ove oblasti u okviru EU. Potrebno je organizovati konsultacije između Ministarstva pravde i MUP kako bi se oba AP dopunila adekvatnim merama koje bi garantovale zaštitu ličnih podataka i u okviru razmene informacija u pravosudnoj, policijskoj saradnji i dr. oblastima unutrašnjih poslova.

   Komentare na AP dale sledeće OCD iz Radne grupe NKEU za Poglavlje 24:

    1. Beogradski centar za bezbednosnu politiku - koordinator radne grupe

    2. Beogradski centar za ljudska prava

    3. Centar za evropske politike

    4. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije 

    5. Centar za istraživanje javnih politika

    6. Centar za razvoj građanskog društva - Protecta, Niš

    7. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila

    8. Društvo sudija Srbije

    9. Grupa 484

   10. Južne vesti, Niš

   11. Praxis

   12. Udruženje tužilaca Srbije

   13. Viktimološko društvo Srbije

   14. ASTRA, nije članica NKEU i

   15. Autonomni ženski centar, nije članica NKEU.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •