•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Približiti odgovornu policiju građanima

  •  
  • Datum: 12. decembar 2015.
   Regionalna mreža organizacija civilnog društva POINTPULS je u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala u Beogradu 10. decembra 2015. godine, konferenciju o integritetu policije sa ciljem da okupi sve relevantne aktere koji se bave reformom policije na Zapadnom Balkanu.

   Više od 80 prisutnih na regionalnom skupu o integritetu policije
   Više od 80 prisutnih na regionalnom skupu o integritetu policije

   Zajednički problemi regiona su neodgovarajući rad unutrašnje kontrole policije i činjenica da ne postoji odgovarajuća saradnja unutrašnje kontrole sa akterima koji vrše spoljašnju kontrolu, poput Parlamenta.  Još jedan zajednički problem je neadekvatno upravljanje ljudskim resursima, što je karakteristično za celu državnu upravu, a ne samo za policiju. Dobro je što su sve zajednice u regionu uočile ove probleme, te su otpočele reforme čiji je cilj izgradnja policije koja će odgovorno raditi svoj posao. Treći problem koji je zahvatio policiju u celom regionu je nepostojanje operativne nezavisnosti policije od vladajućih političkih struktura.

   Konferencija je bila podeljena na tri panela, a svaki je pokrio teme koje su, u ovom trenutku, po mišljenju mreže POINTPULS, najrelevantnije za policiju u regionu. Govornici su bili policajci iz regiona, te predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, OEBS-a, kao i nezavisni policijski eksperti.

   Podsticanje reforme policije

   Prvi panel se bavio temom reforme policije u kontekstu evrointegracija, budući da su sve zajednice u regionu nalaze u određenoj fazi pridruživanja Evropskoj uniji, što nameće i obaveze vezane za reformu policije.

   Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić, istakla je da bez odgovorne policije nema bezbednih građana, kao i da su organizacije civilnog društva važan mehanizam kontrole integriteta policije. „Odgovorna policija je preduslov svih ostalih reformi u okviru poglavlja 24“, istakla je Stojanović Gajić. 

   Ljubomir Nikolić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova u Srbiji, istakao je da regionalna saradnja policije ključna za borbu protiv terorizma, kriminala i korupcije. Beneficije evrointegracija u kontekstu reforme policije, sastoje se u usvajanju modernijeg zakona o policiji, u jačanju saradnje srpske policije sa Evropolom, kao i u ratifikaciji relevantnih međunarodnih sporazuma.

   Prisutnima se obratila i Denise Mazzolani, šefica Odeljenja za policijske poslove pri Misiji OEBS-a u Srbiji. Ona je navela da je regionalna saradnja ključ za bezbednu budućnost, kao i da OEBS podržava otvoreni dijalog o integritetu i odgovornosti policije. „Novi zakon o policiji stvara mogućnost jačanja sistema unutrašnje kontrole“, rekla je Mazzolani.

   Nicolas Bizel, predstavnik Delegacije EU u Srbiji, govorio je o ulozi policije u demokratskom društvu. „Građani će verovati policiji samo ukoliko se ona ponaša etički i u skladu sa demokratskim vrednostima“, istakao je Bizel. On je naglasio da depolitizacija predstavlja preduslov za efikasno delovanje policije, a mediji moraju da pomognu u konstruktivnoj kritici policijskog rada.

   Alfredo Saviano, pukovnik italijanskih Karabinjera, naveo je da postoji problem korupcije u policiji, pa je potrebno izraditi poverenje, počevši od „običnih“ policajaca, do viših nivoa. „Policija mora da bude blizu građana i otvorena prema njima, pa je komunikacija izuzetno važna“, rekao je Saviano.

   "Unutrašnja kontrola u Srbiji mora biti centralizovana", Maurizio Salustro iz Misije OEBS-a u Srbiji
   "Unutrašnja kontrola u Srbiji mora biti centralizovana", Maurizio Salustro iz Misije OEBS-a u Srbiji

   Maurizio Salustro iz Misije OEBS-a u Srbiji smatra da unutrašnja kontrola mora biti centralizovana, da bi efikasno radila svoj posao. Tela poput Biroa za pritužbe i predstavke treba da prestanu da postoje i pridruže se centralnom organu unutrašnje kontrole.

   Neodgovarajući rad unutrašnje kontrole policije

   Učesnici drugog panela govorili su o zajedničkim problemima unutrašnje kontrole policije u regionu. Dragan Kujundžić iz Sektora unutrašnje kontrole Ministra unutrašnjih poslova u Srbiji naglasio je da su organizacije civilnog društva i policijski sindikati imali veliki doprinos u formulisanju Nacrta zakona o policiji.

   „Trenutna verzija zakona je bolja u odnosu na sve prethodne, a Ministarstvo je voljno da prihvati dodatne primedbe na Nacrt, jer ova verzija nije konačna“, naveo je Kujundžić.  On je rekao i da su podzakonski akti u ovom trenutku napisani, ali samo u gruboj verziji, da se ne bi kasnilo sa njihovim donošenjem pošto novi zakon u policiji bude usvojen. Novina u zakonu je analiza rizika od korupcije u odnosu na svako radno mestu u MUP-u, koju će izrađivati Sektor unutrašnje kontrole. Takođe, novo je kontrola i evidencija promena imovnog stanja, ali se ne zna da li će ta kontrola biti vršena za sve zaposlene u MUP-u ili samo za određene kategorije.

   „Trenutno smo na stanovištu da će se kontrola imovnog stanja vršiti u odnosu na srednji i strateški rukovodeći nivo zaposlenih, ali i neka specifična radna mesta podložna korupciji“, rekao je Kujundžić.

   Prisutnima se obratio i Drago Spičanović iz Odeljenja za unutrašnju kontrolu MUP-a Crne Gore.  On je govorio da je potrebno pojačati kapacitete unutrašnje kontrole pre svega zapošljavanjem kompetentnih ljudi. On je istakao da je veliki problem i nepisano pravilo da policajci jedni druge ne prijavljuju za koruptivne i ostale nedozvoljene radnje, zbog međusobne solidarnosti.

   Diskusija sa publikom o važnim problemima u radu unutrašnje kontrole policije
   Diskusija sa publikom o važnim problemima u radu unutrašnje kontrole policije

   Predstavnik Federalnog MUP-a Bosne i Hercegovine, Fahrudin Bećirović, izrazio je potrebu da se više obratiti pažnju na to kako i u kojim uslovima policajci rade i kako preživljavaju. Ne postoji poverenje u sistem, što obeshrabruje ljude da podnose prijave nadležnim organima kada uoče nepravilnosti u radu policije.

   Veljko Đurković iz Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine govorio je o kompleksnosti policijskog sistema u ovoj zemlji, pre svega činjenici da u njoj postoji 22 policijske agencije na svim nivoima vlasti, koje funkcionišu po principu koordinacije.

   Približiti policiju građanima

   Na trećem panelu govorilo se o konceptu policije u zajednici, kao i razmeni iskustava u regionu u cilju unapređenja trenutne situacije.

   Aleksandar Vasiljević iz MUP-a Srbije naglasio je važnost policije u zajednici, jer je policija servis koji treba da se na kvalitetan način stara o bezbednosti građana. Vlada Republike Srbije  je donela 2013. godine Strategiju policije u zajednici, a avgusta 2015. godine i Akcioni plan koji je dostupan na sajtu MUP-a. Ovi dokumenti definišu strateške ciljeve za stvaranje efikasne i savremene policije, koja će ojačati veze sa radom lokalnih zajednica, gradovima i opštinama. U okviru razvoja koncepta policije u zajednici zamišljeno je formiranje „kontakt policajca“ koji bi prenosio zabrinutosti lokalne zajednice policiji, istakao je Vasiljević.

   "Razvoj policijske etike je izazov za dalji razvoj policije", Aleksandar Vasilijević iz MUP-a Srbije
   "Razvoj policijske etike je izazov za dalji razvoj policije", Aleksandar Vasilijević iz MUP-a Srbije

   Dušan Baković iz MUP-a Crne Gore govorio je da je koncept policije u zajednici jedna nova filozofija policijskog delovanja koja zahteva promenu policijskih vrednosti. Na ovaj način, policija menja svoj identitet i postaje servis građana. Težište rada policije postaje preventivno a ne represivno, a kroz rad policije u zajednici vrši se pozitivna promocija za rad u policiji osoba svih nacionalnih, verskih, i drugih pripadnosti.

   Fahredin Verbovci iz kosovske policije istakao je da je u toku 2004. godine pokrenut pilot projekat u nekoliko opština, kojima su predsedavali predsednici opština, a formirana su i savetodavna tela sa ulogom podizanja  svesti o bezbednosnim problemima. Dva puta godišnje održava se sastanak upravnih odbora koji se bave radom svih ovih saveta, kako bi se unapredio njihov rad zarad dobrobiti svih aktivnosti timova.

   Konferencija je organizovana u okviru projekta „Puls integriteta i poverenja u policije na Zapadnom Balkanu: POINTPULSˮ. Projekat podržava Evropska unija kroz program „Podsticanje civilnog društvaˮ za mreže organizacija civilnog društva u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Za sadržaj izveštaja odgovoran je isključivo BCBP i iskazani stavovi u ovom dokumentu nisu nužno stavovi EU. 

   Izveštaj priredila istraživačica-pravnica BCBP Dunja Tasić

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •