•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Ujednačiti praksu anonimizacije sudskih odluka u Srbiji

  •  
  • Datum: 22. mart 2016.
   Praksa sudova u zaštiti ličnih podataka u presudama koje se objavljuju se veoma razlikuje, što dovodi do pravne nesigurnosti i povređivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti učesnika u sudskom postupku, istaknuto je na predstavljanju istraživanja u kome je učestvovao i BCBP.

   Potrebno je ustanovljavanje Pravilnika o anonimizaciji sudskih odluka koji bi harmonizovao praksu sudova u zaštiti ličnih podataka u presudama koje se objavljuju, zaključak je finalne koferencije u okviru projekta „Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama“, u kome je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) bio partner organizaciji Partneri za demokratske promene.

   Na skupu koji je održan 22. marta u Medija centru prestavljen je Model pravilnika o standardima anonimizacije podataka u sudskim odlukama, koji je izradila ekspertska radna grupa čiji deo bila i advokatica i saradnica BCBP Dunja Tasić, kao predstavnica organizacija civilnog društva.

    „Organizacije civilnog društva koje se bave tematikom zaštite podataka o ličnosti pre svega imaju za cilj da podignu svest kako rukovaoca tim podacima, tako i građana o tome koliko je važno da lični podaci budu zaštićeni. Građani generalno nisu upoznati s tim koje sve posledice mogu da proizvedu zloupotrebe njihovih ličnih podataka u doba digitalnih tehnologija i sajber kriminala. OCD rade na edukaciji građana o tome na koji način oni mogu da reaguju ukoliko smatraju da im je povređeno pravo na zaštitu ličnih podataka, a takođe OCD moraju i da se postave kao kontrolori poštovanja zakona o Zaštiti podataka o ličnosti od strane rukovaoca i da javnim zagovaranjem pojačaju njihovu odgovornost u tom smilsu“, istakla je saradnica BCBP.

   Tasić je navela da se BCBP godinama bavi analizom posebnih dokaznih mera, čijom zloupotrebnom se istovremeno zloupotrebljavaju lični podaci, kao i „curenjem“ informacija iz policijske istrage u medije, što često za posledicu ima i pritiske na sud, kao i povredu pretpostavke nevinosti okrivljenog.

   Istraživanje u okviru projekta organizacije Partneri za demokratske promene je pokazalo da je praksa sudova u anonimizaciji sudskih odluka izuzetno šarolika. Neki sudovi imaju pravilnike o anonimizaciji koji se međusobno veoma razlikuju, a neki sudovi ove interne akte nisu doneli, pa sudske odluke objavljaju u integralnom delu bez ikakve zaštite ličnih podataka učesnika u postupku.

   Ovakvo ponašanje dovodi do kršenja podataka o ličnosti učesnika u postupku i generalno prava na privatnost, te je ova problematika prepoznata i od strane autora Akcionog plana za poglavlje 23, gde se kao jedna od mera predviđa obaveza Vrhovnog kasacionog suda (VKS) da sačini sveobuhvatni pravilnik kojim bi se anonimizovale sudske odluke, koji bi, prema rečima sudije VKS Vesne Popović, trebalo da bude gotov do juna ove godine.

   Međutim, VKS nema zakonska ovlašćenja da i ostalim sudovima nametne takav pravilnik, te će sudovi sami određivati da li će doneti nove pravilnike po ugledu na taj, ili ih uopšte neće donositi, istaknuto je na konferenciji. Učesnici skupa su zaključili da je sačinjeni Model pravilnika o standardima anonimizacije podataka u sudskim odlukama odlična polazna osnova za buduće postupanje sudova u ovom smislu, i nadaju se da će sudovi u Srbiji to prepoznati i početi da primenjuju ovaj pravilnik u najskorije vreme.

   Profesor Dejan Milenković ocenio je da treba raditi na proaktivnoj transparentnosti, kao i da ovaj Model pravilnika može poslužiti tome da uspostavi jasna i konkretna pravila anonimizacije sudskih odluka, što može biti pozitivan signal da sudove da sami objavljuju što više presuda na svojim sajtovima i publikacijama, koje će anonimizovati u skladu sa pravilnikom.

   Gordana Šunjevarić iz kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenila je Model pravilnika kao dobru meru između dva suprotstavljena interesa -  pravo javnosti da zna i prava na zaštitu podataka o ličnosti i istakla da se nada da će biti od pomoći u harmonizaciji prakse sudova u ovoj stvari, što bi posredno olakšalo i posao Poverenika prilikom postupanja po žalbama.

   Učesnici konferencije su se složili da je bilo izuzetno teško pomiriti pravo javnosti da bude upoznata sa informacijama sa zaštitom podataka o ličnosti, te da Model pravilnika sadrži i neke pravne standarde koji se moraju tumačiti u svakom konkretnom slučaju, i u skladu sa tim anonimizovati sudske odluke pre objavljivanja. Skupu je prisustvovalo 80 učesnika, predstavnika sudova, tužilaštava, drugih organa javne vlasti, advokature, medija, udruženja građana, međunarodnih organizacija i ambasada. 

   Publikacija „Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama" pored Modela pravilnika sadrži i analizu postojećih pravila i prakse anonimizacije podataka u sudskim odlukama u Srbiji, kao i savete za uspešnu anonimizaciju podataka u sudskim odlukama u našoj zemlji. 
    
   Konferencija i publikacija su deo projekta koji je podržan od strane USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

   Izveštaj je priredila saradnica BCBP Dunja Tasić

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •