•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Mali broj OCD uključen u izradu novog Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325

  •  
  • Datum: 16. maj 2016.

   Uključivanje civilnog društva u proces izrade i praćenja primene Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir, bezbednost u Republici Srbiji (NAP 1325) bila je tema dvodnevne konsultacije u Nišu, koji je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku od 11. do 12. maja 2016. godine.

   „Lokalne OCD najbolje znaju stanje bezbednosti u svojoj sredini i sa kojim izazovima se suočavaju žene i muškarci na lokalu. Stoga je važno da se njihovi predlozi i rešenja za te probleme uključuju u strateške dokumente kao što je NAP. “, istakla je istraživačica BCBP Maja Bjeloš.

   Na konsultacijama su učestvovali predstavnice i predstavnike iz 17 organizacija iz centralne, južne i jugozapadne Srbije koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava, a posebno prava žena i LGBT osoba, zaštitom žrtava nasilja u porodici, trgovine ljudima i ostalim oblicima rodno zasnovanog nasilja, kao i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih i manjinskih prava i borbom protiv diskriminacije.

   Organizacije civilnog društva su na osnovu vlasitog profesionalnog iskustva evaluirale proces sprovođenja NAP 1325 za period od 2010-2015. i upoznale se sa procesom donošenja novog NAP 1325 za period od 2016-2020.

   Predlozi i komentari na predlog novog Nacionalnog akcionog plana 1325 koje su formulisale OCD na konsultacijama biće predstavljeni Radnoj grupi za izradu NAP 1325 i na javnoj raspravi koja će biti organizovana 10. juna u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na taj način će se osigurati veća uključenost OCD u proces donošenja NAP 1325, kao i kasnije praćenja njegove implementacije. Pored toga, konsultacije će služiti da se učesnice/i upoznaju sa aktivnostima i formiranjem Mreže za praćenje NAP 1325.

   NAP 1325 je istekao 2015. godine i u narednom periodu predstoji usvajanje novog revidiranog dokumenta za period od 2016. do 2020. godine. Uprkos naporima da se uspostavi transparentan i sistemski dijalog sa civilnim društvom, trenutno je veoma mali broj organizacija uključeno u proces izrade novog dokumenta. Kako bi se ovi problemi prevazišli, BCBP organizuje konsultacije sa OCD sa ciljem da se uspostavi održivi mehanizam za njihovo vidiljivije uključivanje i značajniji uticaj na kreiranja bezbednosnih politika iz rodne perspektive.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •