•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   
  • Preporuke za poboljšanje sektorskog planskog dokumenta za unutrašnje poslove

  •  
  • Datum: 16. januar 2015.
   Članice SEKO mreže za unutrašnje poslove prosledile su Kancelariji za evropske integracije komentare na nacrt Sektorskog planskog dokumenta za unutrašnje poslove.

   Potrebno je razviti strateške planske dokumente za dobijanje pretpristupne pomoći od EU. Organizacije civilnog društva dobile su nacrte tih dokumenata početkom januara 2015. godine. U prvom delu Sektorskog planskog dokumenta opisano je stanje u određenoj sektorskoj politici, na primer u unutrašnjim poslovima, dok su u drugom delu izlistani prioriteti za pomoć od EU.

   U nastavku možete da pročitate opšte preporuke članica SEKO mreže za unutrašnje poslove na Sektorski planski dokument za unutrašnje poslove, čiji nacrt možete da preuzmete ovde.

   Opšti nalazi i preporuke

   Analiza konteksta i stanja treba da bude jasnija uvezana sa kasnije identifikovanim prioritetima.

   Opis stanja potrebno je prilagoditi strukturi koja postoji izveštaju o skriningu za poglavlje 24 radi boljeg upoređivanja sa prioriteta i preporuka, i preglednosti sektorskog planskog dokumenta.

   Važan nedostatak sektorskog dokumenta je taj što ponovo nema ni jednog prioriteta koji se tiče preventivnog rada policije, iako se iz priloženih analiza vidi da je to najveći nedostatak u analizi stanja.

   Drugi važan nedostatak sektorskog planskog dokumenta za unutrašnje poslove odnosi se na indikatore akcija koji nisu dovoljno specifični i veoma ih je teško izmeriti.

   Teme kao što su borba protiv trgovine ljudima i razvoj policije u zajednici su navedene kao problematične u opisu stanja, ali nije planirana nijedna akcija ovim sektorskim planskim dokument, što je veliki nedostatak.

   U SWOT analizi potrebno je napomenuti sve probleme koji se navode u delu rešiti dilemu jer je u delu „Snage“ napisano da je sa nacionalnim strateškim okvirom sve u redu, dok u delu „Slabosti“ postoji suprotno, odnosno piše da za većinu politika u okviru sektora unutrašnjih poslova treba usvojiti nove strategije ili se radi na njima. Kao slabost u SWOT analizi potrebno je napisati da postoji problem sa usvajanjem i realizacijom akcionih planova različitih strateških dokumenata.

   Specifične preporuke

   Opis stanja je potrebno ažurirati sa podacima iz 2013. i 2014. godine jer informacije (statističke) koje se navode u sektorskom planskom dokumentu su uglavnom iz 2011. i 2012. godine.

   U navođenju strateških dokumenata za sektor unutrašnjih poslova potrebno je izbaciti one strategije čiji je važenje istaklo i napomenuti za koje je usvojen akcioni plan i u kojoj meri se sprovodi.

   U SWOT analizi potrebno je rešiti dilemu jer je u delu „Snage“ napisano da je sa nacionalnim strateškim okvirom sve u redu, dok u delu „Slabosti“ postoji suprotno, odnosno piše da za većinu politika u okviru sektora unutrašnjih poslova treba usvojiti nove strategije ili se radi na njima.

   Kao slabost u SWOT analizi potrebno je napisati da postoji problem sa usvajanjem i realizacijom akcionih planova različitih strateških dokumenata.

   Pre nego što se krene sa izradom akcije u vezi sa razvojem forenzičkih kapaciteta policije u Srbiji potrebno je utvrditi šta zaista nedostaje jer su uložena velika finansijska sredstva u prethodne tri godine i dosta aktivnosti je sprovedeno. Ovo je važno uraditi kako ne bi došlo do ponavljanja aktivnosti iz prethodnih projekata i akcija.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •