•  
    • Komunalna (policija) milicija
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Komunalna (policija) milicija

     • Postoji opasnost da komunalna milicija postane sredstvo zaštite vlasti, a ne brige o komunalnom redu. Zato treba otvoriti javnu raspravu o budućnosti ove službe koja će biti transparentna, participativna i inkluzivna, ukazao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor:
     • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji

     • Radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izdvaja ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o javnosti podataka u sektoru bezbednosti, kao i informisanju građana o radu sektora i bezbednosnim temama. Istraživanje je sprovedeno u martu 2019. godine na reprezentativnom uzorku od ...

    • Javno snimanje tajnim kamerama
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Javno snimanje tajnim kamerama

     • O pojedinostima nabavke i postavljanja velikog broja sigurnosnih kamera u Beogradu koje bi trebalo razjasniti građanima pisao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    Komunalna (policija) milicijaStavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u SrbijiStudija slučaja: Pretnje i pritisci na aktiviste i nezavisne novinare u SrbijiDa li NATO podstiče regionalnu odbrambenu i bezbednosnu saradnju na Balkanu?Javno snimanje tajnim kamerama
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • U toku 2018. godine očekuje se izrada novog zakona o presretanju komunikacija i pristupu zadržanim podacima. Novi zakon predstavlja priliku da se ova oblast temeljno uredi. Ovim zakonom trebalo bi:

     1) Obrazovati centar za tehničku podršku primeni tajnog nadzora komunikacija, koji bi bio organizaciono i funkcionalno nezavisan od službi bezbednosti i ministarstava, i predvideti spoljni nadzor nad njim.

      

     Na taj način bi se:

     • povećala mogućnost kontrole nad primenom mera tajnog nadzora komunikacija;

     • omogućilo da policija i Vojnobezbednosna agencija ne zavise od Bezbednosno-informativne agencije u slučaju primene ovih mera, u skladu sa zahtevima iz Poglavlja 24 pregovora sa EU.

     2) Jasno i u skladu sa Ustavom odrediti koji državni organi i pod kojim uslovima imaju pravo da primenjuju mere tajnog nadzora komunikacija, uključujući u to i pristup zadržanim podacima.

      

     Na taj način bi se:

     • sprečilo da komunikacije građana tajno nadziru fizička lica, privatne firme i državni organi, čije nadležnosti ne uključuju zaštitu bezbednosti Republike Srbije ili vođenje krivičnog postupka.

     3) Izričito obavezati državne organe koji primenjuju mere tajnog nadzora komunikacija da jednom godišnje objavljuju podatke o broju predloženih i primenjenih mera, kao i o broju lica koja su bila „na meramaˮ.

      

     Na taj način bi se:

     • povećala odgovornost državnih organa koji primenjuju mere tajnog nadzora komunikacija i omogućila javna rasprava o srazmernosti, neophodnosti i učinkovitosti primenjenih mera. Ovo je važno zato što se primenom mera tajnog nadzora komunikacija ne ograničavaju samo Ustavom garantovana prava građana, već se i troši novac poreskih obveznika.

      

     Neophodno je izmeniti Zakonik o krivičnom postupku.

      

     4) U Zakoniku o krivičnom postupku treba kao posebnu dokaznu radnju definisati pristup zadržanim podacima.

      

     Na taj način bi:

     • bila uspostavljena jasna sudska kontrola nad primenom ove mere, što trenutno nije slučaj. 

     Potrebno je pružiti podršku operatorima prilikom primene zakona i ojačati mehanizme nadzora nad njegovom primenom. 

     5) Ministarstvo nadležno za telekomunikacije trebalo bi da pošalje dopis operatorima, u kome bi ih uputilo u sve važne aspekte vezane za zakonito presretanje komunikacija i zadržavanje podataka. Ministarstvo bi, takođe, trebalo da odredi kontakt osobu, koja bi odgovarala na upite operatora vezane za ovu oblast.

      

     6) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Službu Poverenika potrebno je stručno i kadrovski ojačati kako bi nadzirali primenu posebnih mera tajnog nadzora komunikacija.

      

     Na taj način:

     • unapređena zakonska rešenja ne bi ostala „mrtvo slovo na papiruˮ, već bi mogla da se sprovode u praksi i doprinose smanjenju rizika od zloupotreba.

     Objavljivanje ove publikacije podržava Ambasada Kraljevine Holandije kroz projekat „LEGASI - Ka zakonodavnoj reformi bezbednosno-obaveštajnog sistema”, u okviru MATRA programa.

    • Tagovi: službe bezbednosti, specijalne mere, zakon, Katarina Đokić, Predrag Petrović, predlog politike, reforma sektora bezbednosti
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •