•  
    • Uzbunjivači u policiji: Zapadni Balkan
     • Publikacije

     • Autor: Jovan Nicić
     • Uzbunjivači u policiji: Zapadni Balkan

     • Analiza bi trebalo da posluži kao polazište stvarne procene uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača u policiji i razgovora o značaju ovog mehanizma u borbi protiv korupcije.

    • Studentima KPA treba više prakse, a manje teorije
     • Publikacije

     • Autor: Ana Milosavljević, Saša Đorđević
     • Studentima KPA treba više prakse, a manje teorije

     • „Tek kada sam počela da radim u policiji shvatila sam da na praksi u KPA nismo upoznali čak ni osnove policijskog posla. Svaki akademac treba da prođe bar godinu dana klasičnog policijskog posla kako bi upoznao posao i problematiku, i kasnije bio dobar rukovodilac."

    • Da li znamo šta kupujemo?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić
     • Da li znamo šta kupujemo?

     • Istraživačica BCBP Katarina Đokić pisala je o problemima aktuelnih praksi pri nabavkama za potrebe Vojske Srbije.

    • Stavovi građana Srbije o policiji - 2018
     • Publikacije

     • Autor: Bojan Elek , Saša Đorđević
     • Stavovi građana Srbije o policiji - 2018

     • Poverenje u policiju raste uporedo sa percepcijom korupcije i utiskom da je rad policije politizovan, glavni je zaključak četvrtog po redu istraživanja javnog mnjenja „Stavovi građana o policiji" koje Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) sprovodi kao član regionalne mreže ...

    • Vraćanje obaveznog vojnog roka – koliko košta i čemu služi
     • Publikacije

     • Autor: Marija Ignjatijević
     • Vraćanje obaveznog vojnog roka – koliko košta i čemu služi

     • Cena vraćanja obaveznog vojnog roka, nejasnoće oko modela služenja vojnog roka, nedoslednost u odnosu na nacrte strateških dokumenata i odliv profesionalaca iz Vojske teme su analize istraživačice BCBP Marije Ignjatijević.

    Uzbunjivači u policiji: Zapadni BalkanStudentima KPA treba više prakse, a manje teorijeDa li znamo šta kupujemo?Stavovi građana Srbije o policiji - 2018Vraćanje obaveznog vojnog roka – koliko košta i čemu služi
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2018
     • Sistem bezbednosti Republike Srbije: ustavne dimenzije

     • Prof. dr Bogoljub Milosavljević u novoj publikaciji BCBP analizira ustavno uređenje sistema bezbednosti u Srbiji i daje preporuke za njegovo unapređenje, sa osvrtom na domaću ustavnu tradiciju i uzorna uporedna ustavna rešenja u ovoj oblasti.

    • Ustav Republike Srbije od 2006. godine uređuje određeni broj pitanja u vezi sa sistemom bezbednosti Republike Srbije. Međutim, ne daje određenje svih elemenata tog sistema, niti nudi pouzdane pretpostavke za zaključivanje o tome šta predstavlja sistem bezbednosti u organizacionom i funkcionalnom smislu, ko i kako njime upravlja, kao ni na koji način se ostvaruju demokratska civilna kontrola i javni nadzor nad akterima sistema. Ustavni tekst ne koristi pojam „sistem bezbednostiˮ iupotrebljava neujednačenu terminologiju kada se govori o bezbednosti uopšte.

      

     U Ustavu RS je detaljnije ali ne i potpuno uređena Vojska Srbije, dok se u vezi sa službama bezbednosti uređuje samo to da ih nadzire Narodna skupština, a u vezi sa policijom jedino to da njeni pripadnici ne mogu biti članovi političkih stranaka. Savet za nacionalnu bezbednost nije predmet ustavnog regulisanja, a nadležnosti najviših organa vlasti u upravljanju sistemom bezbednosti samo su delimično regulisane. Od strateških dokumenata, Ustav RS imenuje samo strategiju odbrane, a jedino za Vojsku Srbije utvrđuje da se nalazi pod demokratskom i civilnom kontrolom.

      

     Ni u ranijim srpskim i jugoslovenskim ustavima nema sistematizovanog odeljka o bezbednosti. Mada se pojedina ustavna rešenja istih pitanja uglavnom međusobno razlikuju, a ređe podudaraju, autor primećuje da postoji sličnost u pogledu kruga pitanja koja se uređuju, a u većini slučajeva i postupni napredak u njihovom osavremenjavanju.

      

     Ključni nalazi uporedne analize ustava 50 zemaljasveta značajni za unapređivanje rešenja Ustava RS u oblasti bezbednosti tiču se (1) zahvata ustavnog regulisanja; (2) strateških dokumenata; (3) nacionalnog saveta za bezbednost; (4) komandovanja vojskom; (5) misije vojske i njene upotrebe van granica; (6) službi bezbednosti i policije, te (7) ratnog, vanrednog i drugih stanja nužde.

      

     U poređenju sa Ustavom RS, većina analiziranih ustava ima nešto širi zahvat regulisanja oblasti bezbednosti, a izdvaja se nekoliko ustava sa znatno širim zahvatom regulisanja. Broj ustava koji utvrđuju donošenje strateških dokumenata u oblasti bezbednosti relativno je mali, dok su saveti za bezbednost i/ili odbranu i njima slična tela ustavne kategorije u velikom broju zemalja, najčešće kao stalna tela sa savetodavnom ulogom, a ređe i sa ulogom predlagača, ulogom donosilaca odluka i kontrolnim funkcijama.

      

     U zaključku autor preporučuje da se proširi zahvatregulisanja sistema bezbednosti tako što bi se Ustavom uredila sva najbitnija pitanja koja čine osnove ovog sistema, a koja bi se mogla sistematizovati u posebnoj celini ustavnog teksta. Ustav treba da imenuje ovaj sistem i utvrdi njegova osnovna načela, i  definiše misije i ciljeve Vojske Srbije, policije i službi bezbednosti. Strategija nacionalne bezbednosti i Savet nacionalne bezbednosti treba da budu ustavne kategorije, dok odredbe o upotrebi vojske u inostranstvu treba precizirati i učiniti fleksibilnijim. Ustav treba da predvidi pretpostavke za proglašenje ratnog stanja i utvrdi obavezu donošenja zakona o vanrednom stanju, a u pogledu odstupanja od ljudskih i manjinskih prava za vreme ovih stanja državne nužde potrebno je povisiti standarde zaštite u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

    • Tagovi: ustav, Ustav Srbije, ustavna reforma, sistem bezbednosti
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •