•  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2016
     • Uključivanje civilnog društva u proces izrade i praćenja primene Nacionalnog akcionog plana UN SB 1325 u Srbiji

     • Glavni cilj projekta je da se omogući organizacijama civilnog društva aktivnije uključivanje u proces izrade i praćenja primene Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN (NAP 1325).

    • Prošlo je više od pet godina od kako je Vlada Republike Srbije usvojila NAP 1325. Ove godine (2016) je urađena njegova evaluacija i predviđa se uvajanje novog revidiranog dokumenta za period od 2016. do 2020. godine. Još uvek ne postoji održivi mehanizam za značajnije uključivanje OCD u bezbednosnu politiku, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou.

     Imajući u vidu da je prethodni proces izrade NAP-a bio u velikoj meri netransparetan kao i da je bilo otežano praćenje njegove primene, cilj projekta je da slični problemi prevaziđu tako što će se obezbediti veća uključenost OCD koje su zainteresovane za teme žena, mira i bezbednosti.

     Kako bi se ojačala uloga OCD u procesu izrade, a kasnije i implementacije, monitoringa i evaluacije NAP 1325, potrebno je oformiti Mrežu OCD za praćenje izrade i primene NAP 1325 u Srbiji. Uspostavljanje ovakve Mreže će omogućiti OCD da aktivno zagovaraju transparetnije usvajanje novog NAP kao i njegovu efektivniju primenu. Pored toga, postojanje ovakve mreže će omogućuti OCD da usmere svoje predloge i zahteve koje se tiču unapređivanja bezbednosti žena ka institucijama bezbednosti koje su nadležne za sprovođenje NAP 1325 na nacionalnom i lokalnom nivou.

     Tokom trajanja projekta biće organizovano četiri obuke koja će služiti da se zainteresovane OCD aktivno uključe u aktivnosti Mreže kao i da podignu kapaciteti OCD u cilju artikulacije zahteva civilnog društva ka državi kada je u pitanju usvajanje novog NAP 1325. S obzirom da se mišljenje OCD retko  traži kada je reč o kreiranju ili sprovođenju praktičnih politika,obuke će biti organizovane u svrhu unapređenja zagovaračka znanja OCD, a samim tim i aktivnijeg učešća OCD u ovim procesima.

     Organizovaće se i nekoliko dodatnih konsultacija sa OCD u cilju formiranja Mreže OCD za praćenje primene NAP 1325. Projektom je predviđeno i izdavanje mesečnog biltena  i predloga praktičnih politika koji će služiti da informiše zainteresovanu javnost o aktivnostima mreže i procesu sprovođenja NAP-a.

     Sprovođenje projekta podržava OEBS Misija u Srbiji

    • Tagovi: ocd, organizacije civillnog društva, rodna ravnopravnost
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •