•  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • Uvodna reč na okruglom stolu održanom u Domu Narodne Skupštine, 14. novembar 2007.

     Tokom nekoliko poslednjih godina u Srbiji je značajno porastao broj državnih organa koji su ovlašćeni da primenjuju mere i postupke za tajno prikupljanje podataka. To pravo su sada, pored tradicionalnih korisnika - civilne i vojne službe bezbednosti, policije i suda, stekli još neki državni organi, kao na primer poreska policija i carinska služba, te služba za sprečavanje pranja novca. Javnost u Srbiji još, međutim, ne raspolaže potpunim i sistematizovanim podacima o tome ko, kada i po čijem nalogu, odnosno u skladu sa kojom procedurom i protiv koga ima pravo da primenjuje posebne mere.

     Zbog toga je bilo potrebno napraviti i javnosti predočiti listu državnih organa koji su ovlašćeni da odobravaju i/ili primenjuju posebne mere.

     Imajući sve ovo na umu, Misija OEBS u Srbiji je u saradnji sa BCBP, organizovala okrugli sto na temu „Demokratski nadzor nad primenom posebnih ovlašćenja“. Rasprava je održana 14. novembra 2007. godine u Domu Narodne skupštine Republike Srbije.

     Saopštenja i autorizovane diskusije učesnika okruglog stola su sabrani u Zbornik, koji Misija OEBS u Srbiji i Centar imaju čast da predstave domaćoj i stranoj stručnoj javnosti.

     Zbornik se sastoji od pet poglavlja. U prvom odeljku predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Oliver Dulić i šef misije OEBS u Srbiji Hans Ola Urstad naglašavaju važnost uspostavljanja efikasnih mehanizama demokratske kontrole nad primenom posebnih mera.  U drugom poglavlju čitaoci su u prilici da se iz tekstova domaćih eksperata - Miroslav Hadžić, Momčilo Grubač, Bogoljub Milosavljević - saznaju na koji način je i u kojoj meri, pravo na primenu posebnih mera uređeno domaćim zakonodavstvom, te da li je ono usklađeno sa međunarodnim standardima. U trećem delu, Svetko Kovač, direktor Vojno-bezbednosne agencije, Dragan Jovanović, samostalni inspektor u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Boris Batarilo, glavni inspektor Poreske policije Ministarstva finansija Srbije prikazuju i analiziraju posebna prava i ovlašćenja kojima njihove institucije raspolažu. O iskustvima državnih organa u kontroli i nadzoru nad primenom posebnih mera, u četvrtom delu pišu istražni sudija Veća za organizovani kriminal Okružnog suda u Beogradu Vučko Mirčić i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Konačno, u petom poglavlju istraživači Centra za civilno-vojne odnose - Predrag Petrović, Jelena Unijat i Marko Milošević - predstavljaju rezultate svog istraživanja o primeni specijalnih mera u nekim od tranzicionih zemalja.

     Zbornik možete preuzeti u prilogu.

    • Tagovi: specijalne mere, nadzor, sektor bezbednosti, ovlašćenja, konferencija, kontrola
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •