•  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2011
     • Bezbednost na lokalnom nivou: da li su žene (ne)bezbednije od muškaraca?

     • Koji su najvažniji bezbednosni problemi u gradovima i opštinama istočne, južne i centralne Srbije? Da li ti problemi različito pogađaju žene i muškarce? Na koji način tela lokalne samouprave se mogu uključiti u njihovo rešavanje? Na koje načine opštinska tela za rodnu ravnopravnost i bezbednost mogu sarađivati? Ovo su samo neke od tema o kojima su razgovarali predstavnici opštinskih tela za rodnu ravnopravnost i bezbednost, policije i tužilaštva u Zaječaru (10.11.2011.), Nišu (11.11.2011.) i Kraljevu (15.11.2011.), a u sklopu konsultacija koje su organizovali BCBP i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u saradnji sa OEBS Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

    • Učesnici seminara u Zaječaru su se složili kako je model policije u zajednici dobar primer saradnje

     U Srbiji trenutno postoji preko 70 lokalnih tela za rodnu ravnopravnost i oko 100 različitih tela koja rade na unapređenju lokalne bezbednosti. Njihova saradnja i koordinacija su slabe, izuzev u opštinama gde su uspostavljena posebna međuresorna tela koja se bave temom nasilja u porodici. Razlog tome je što na lokalnom nivou postoji vrlo malo informacija tome kako su rod i bezbednost povezani. Lokalna tela za rodnu ravnopravnost su zato nedovoljno uključena u rešavanje bezbednosnih problema žena u lokalnim zajednicama, pa se bezbednosni problemi, viđeni iz rodne perspektive, retko uzimaju u obzir prilikom definisanja prioriteta za povećanje nivoa lokalne bezbednosti.

     Ovo su razlozi zbog kojih je BCBP, u saradnji sa SKGO, organizovao konsultacije sa predstavnicima opštinskih tela za rodnu ravnopravnost i bezbednost, predstavnicima policije i tužilaštva u tri grada. Cilj konsultacija je bio da se predstavnici ovih tela i institucija podstaknu na razgovor o bezbednosnim problemima u svojim opštinama, viđenim iz rodne perspektive, kao i o načinima za njihovo rešavanje. 

     O tome kako su rod i bezbednost povezani i zašto je važno da se tim temama bavimo i na lokalnom nivou govorila je Andreea Vesa, predstavnica ODIHR-a. Ona je istakla da u vidu treba imati dva važna principa koji doprinose stvaranju delotvornog, odgovornog i reprezentativnog sektora bezbednosti: veće učestvovanje žena u sektoru bezbednosti i promovisanje njihovog zapošljavanja u institucijama u sektoru bezbednosti i rešavanje bezbednosnih problema koji pogađaju žene. Ova dva principa za cilj imaju stvaranje sektora bezbednosti koji će može adekvatn odgovoriti na različite bezbednosne probleme koji pogađaju žene, muškarce, dečake i devojčice.

      

     ZAJEČAR

     Policija u zajednici je uspešan model rada policije

     Učesnici konsultacija u Zaječaru kao glavne bezbednosne probleme u svojim opštinama (Zaječar, Negotin, Paraćin, Jagodina, Knjaževac, Majdanpek) istakli su nasilje u porodici, vršnjačko nasilje i siromaštvo. Kada je reč o nasilju u porodici, učesnici su se složili da su ovoj vrsti nasilja najviše izložene žene, a potom i deca. Istaknuto je da je poslednjih par godina postupanje policije u ovim slučajevima adekvatno, ali da se problemi javljaju kasnije, kada žrtva treba da svedoči na sudi i kada joj treba pružiti psihološku i socijalnu pomoć. Glavna prepreka efikasnijem rešavanju ovog problema su spora suđenja, blaga kaznena politika i neizgrađen sistem za pružanje podrške žrtvama. Sve to vodi gubitiku poverenja u institucije, zbog čega se žrtve plaše da prijave nasilnika. Žrtvama se pomoć može pružiti i tako što bi se pri opštini osnovala služba za besplatnu pravnu pomoć, ali za to je potrebno da budžeti opština postanu razvojni i socijalni. Naglašeno je i da je potrebno povećati broj žena u policiji, naročito na mestima na kojima se radi sa žrtvama seksualno i rodno zasnovanog nasilja.

     Analizirajući vršnjačko nasilje, učesnici su istakli da su sve češće devojčice te koje vrše nasilje, ali i da su i devojčice i dečaci podjednako izloženi ovom nasilju. Pretnju po bezbednost mladih predstavljaju i narkomanija i alkoholizam, kojima su dečaci i devojčice takođe podjednako izloženi. Zato je potrebno da se lokalna samouprava više uključi u akcije vršnjačke edukacije i medijske kampanje protiv nasilja, dok policija treba da radi na izgradnji poverenja mladih u tu instituciju. Model policije u zajednici (postoji u Zaječaru) koji se zasniva na izgradnji partnerstva sa građanima, je zato istaknut kao dobar model koji može pomoći u rešavanju ovih problema.

     Opštinska tela za rodnu ravnopravnost i bezbednost bi takođe trebalo da budu aktivnija u rešavanju ovih problema. Komisije za rodnu ravnopravnost, na primer, mogu prikupljati podatke od centara za socijalni rad, policije i tužilaštva o slučajevima nasilja u porodici i na osnovu njih praviti analize i predloge za aktivnosti usmerene na prevenciju nasilja, ali mogu i zahtevati da se deo budžetskih sredstava opštine izdvoji za te potrebe. Zato je potrebno stvoriti mehanizam saradnje što većeg broja institucija i tela na lokalu: policije, centara za socijalni rad, tužilaštva, opštinskih saveta za bezbednost, tela za rodnu ravnopravnost, škola i zdravstvenih ustanova.

     Poslednji panel je bio posvećen uspešnim modelima saradnje za rešavanje bezbednosnih problema na lokalnom nivou. Tom prilikom je govorila Danica Todorov, zamenica Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova. Ona je govorila o međusektorskoj saradnji u Vojvodini u oblasti nasilja nad ženama i u porodici.

     Opštinski savet za bezbednost u Knjaževcu je formiran 2009. godine, a u Negotinu u aprilu 2011. godine. Jedan od zadataka Saveta u Negotinu biće i formiranje radnih grupa u okviru Saveta, pa će biti formirane radne grupe za tehničko regulisanje saobraćaja, javni red i mir, za borbu protiv nasilja u porodici i borbu protiv narkomanije i bolesti ѕavisnosti. U Zaječaru i Jagodini ovo telo još uvek nije formirano, dok je u Majdanpeku doneta odluka o njegovom formiranju, ali ono još uvek nije počelo da radi.

      

    • Tagovi: lokalna zajednica, ljudska bezbednost, rod i bezbednost, reforma sektora bezbednosti, seminar, javna rasprava, Gorana Odanović, Maja Bjeloš
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •